Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
1) poniżej 34% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny;
2) 34% - 49% - dopuszczający;
3) 50% - 74% - dostateczny;
4) 75% - 89% - dobry;
5) 90% - 99% - bardzo dobry;
6) 100% i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) - celujący