Szanowni Państwo!

W związku z planowanym od 25 maja 2020 roku rozpoczęciem zajęć opiekuńczo – wychowawczych
z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. I – III szkół podstawowych oraz zajęć opiekuńczych dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych proszę rodziców, którzy będą chcieli posłać dziecko na w/w zajęcia o przesłanie: zgłoszenia dziecka, zgody rodzica RODO oraz dobrowolnej kwalifikacyjnej ankiety epidemiologicznej(w załączniku) na adres e-mailowy szkoły: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 20.05.2020 r. do godziny 10:00.
Zgodnie z wytycznymi pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału przedszkolnego/szkoły mają uczniowie rodziców pracujących w: systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, handlu, przedsiębiorstwie produkcyjnym, rodzic samotnie wychowujący dziecko oraz obojga rodziców pracujących.
Dzieci będą mogły korzystać ze śniadań i obiadów. Ich cena będzie uzależniona od ilości zgłoszonych osób.
Informuję, że nauczyciele będą jednocześnie prowadzić zdalne nauczanie dla dzieci pozostających
w domu.
Proszę zapoznać się z „Procedurą organizacji opieki w czasie epidemii Covid-19”, która obowiązuje
w oddziałach przedszkolnych i w szkole.
Informuję, że każdy rodzic, który zgłosi dziecko otrzyma telefoniczne potwierdzenie przyjęcia.
Zastrzegam możliwość zmian informacji w powyższym ogłoszeniu po zebraniu informacji od Państwa.

Hanna Szymańska – dyrektor szkoły

pdfProcedura organizacji opieki w szkole w czasie pandemii COVID-19

pdfProcedura podejrzenia zarażenia dziecka COVID - 19

pdfZgłoszenie do oddziału przedszkolnego COVID-19

pdfZgłoszenie ucznia klasy I III COVID-19

pdfZgoda rodzica RODO

pdfDobrowolna kwalifikacyjna ankieta epidemiologiczna

pdfWytyczne GIS - żłobki i przedszkola

pdfWytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Szanowni Państwo! 

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

W załączeniu przesyłam komunikat MEN w tej sprawie, wytyczne CKE, MEN i GIS oraz plakat dotyczący bezpieczeństwa podczas egzaminów.  

Komunikat i materiały są również dostępne na stronie MEN  https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.

Z wyrazami szacunku 
Dariusz Piontkowski 
Minister Edukacji Narodowej 

pdfPrzygotowania do egzaminów zewnętrznych wytyczne MEN CKE i GIS komunikat MEN

pdfWytyczne - przeprowadzanie egzaminów

Wytyczne CKE MEN i GIS plakat