W tym roku obchodziliśmy 231 rocznicę uchwalenie Konstytucji 3 maja. Dokonał tego, po pierwszym rozbiorze Polski, Sejm Wielki, zwany również Czteroletnim. Była to najważniejsza reforma tego Sejmu. Wśród autorów konstytucji znaleźli się: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Konstytucja stanowiła Ustawę Rządową regulującą prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. Była pierwszą ustawą rządową w Europie, drugą na świecie (po amerykańskiej). Znalazły się w niej zapisy o utrzymaniu unii polsko – litewskiej. Władza została podzielona zgodnie z zasadą Monteskiusza na ustawodawczą (stanowienie prawa), wykonawczą (wykonywanie prawa) i sądowniczą. Konstytucja, która zapoczątkowała reformy ustrojowe, stała się pamiątką historycznej przeszłości. Jest synonimem działań ku ratowaniu ojczyzny i symbolem polskości.
2 maja obchodziliśmy też Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Został on ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i symboli narodowych.
W naszej szkole podjęliśmy szereg działań mających przybliżyć i upamiętnić wydarzenie historyczne, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 maja. Propagowaliśmy również wiedzę o fladze państwowej i barwach narodowych.
Nauczyciele przeprowadzili pogadanki i lekcje dotyczące świąt 2 i 3 maja. Uczniowie wykonali gazetki rocznicowe, przygotowywali prezentacje multimedialne na temat Konstytucji 3 maja, rysunki i plakaty. Tworzyli prace plastyczne eksponujące polskie barwy narodowe.